Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vás prostřednictvím těchto Zásad informujeme o tom, jaké vaše osobní údaje budeme na webu www.uorla.com, případně přímo v naší lékárně zpracovávat, za jakým účelem, po jakou dobu a jak můžete ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů uplatnit svá práva.

Správcem vašich osobních údajů je společnost Lékárna U Orla, s.r.o., se sídlem Soukenné nám. 4, Liberec, IČ: 49101153, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka C 22364, zastoupená PharmDr.  Alešem Marečkem, (dále jen Správce). Správce tímto prohlašuje, že osobní údaje zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) (dále jen Nařízení GDPR).

Subjektem údajů je fyzická osoba, která provede poptávku osobně, e-mailem, telefonicky nebo si zřídí naši zákaznickou kartu (dále jen Zákazník). Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů (dále jen Osobní údaje). Správce určuje technické zabezpečení Osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému zpracování.

Poptávka a rezervace zboží

Za účelem přijetí poptávky, případně rezervace zboží k vyzvednutí na prodejně Správce zpracovává osobní údaje zákazníka v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa zákazníka.

Poskytnutí a zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedeného účelu (oprávněného zájmu). Zpracování osobních údajů je současně nutné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a pro plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Správcem, pro plnění povinností Správce vyplývajících z právních předpisů, a to zejména z předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb, zacházení s léčivy a ochranu spotřebitele, a rovněž pro ochranu oprávněných zájmů Správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a není automatizované.

Údaje v tomto odstavci zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k vyřízení poptávky/rezervaci. Údaje vymažeme nejpozději do 6 měsíců od vyřízení poptávky/rezervace.

Zákaznická karta

Za účelem založení zákaznické karty určené k poskytování výhod za nákupy a odběry léků Správce, zasílání informací o objednávkách na telefon a sledování lékových interakcí zpracovává osobní údaje zákazníka v následujícím rozsahu:

 • jméno a příjmení;
 • telefonní číslo;
 • rodné číslo.

Právním základem zpracování je informovaný a dobrovolný souhlas zákazníka, který je udělován správci pro výše uvedený účel. Zákazník je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat. Zákazník není povinen osobní údaje správci pro tento účel poskytovat a udělovat souhlas. Pokud zákazník souhlas neudělí či udělený souhlas odvolá, nebude Správce mu nebude poskytovat službu a výhody zákaznické karty.

Zpracování osobních údajů je současně nutné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a pro plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Správcem, pro plnění povinností Správce vyplývajících z právních předpisů, a to zejména z předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb, zacházení s léčivy a ochranu spotřebitele, a rovněž pro ochranu oprávněných zájmů Správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce zpracovává zpracovatel: Poskytovatel softwaru Apatyka, s.r.o., jeho provoz je v souladu s Nařízením GDPR.

Osobní údaje zákazníka budou pro výše uvedený účel zpracovávány do doby, než zákazník odvolá souhlas, který správci udělil. Po odvolání souhlasu budou osobní údaje zákazníka vymazány/anony­mizovány nejpozději do 30 dnů.

Marketing

Pokud zákazník udělí správci souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely, Správce zákazníka oslovuje s nabídkami slev, výhod či jiných akcí a s informacemi o produktech a službách Správce. Toto oslovování je prováděno výhradně formou zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu zákazníka.

Za tímto účelem Správce zpracovává informace osobní údaje zákazníka v následujícím rozsahu:

 • e-mail

Právním základem zpracování je informovaný a dobrovolný souhlas zákazníka, který je udělován správci pro výše uvedený účel. Zákazník je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat. Zákazník není povinen osobní údaje správci pro tento účel poskytovat a udělovat souhlas. Pokud zákazník souhlas neudělí či udělený souhlas odvolá, nebude ze strany Správce marketingově oslovován. Osobní údaje zákazníka budou pro výše uvedený účel zpracovávány do doby, než zákazník odvolá souhlas, který správci udělil. Po odvolání souhlasu budou osobní údaje zákazníka vymazány nejpozději do 30 dnů.


V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Správcem máte jakožto subjekt údajů následující práva, která můžete kdykoliv uplatnit:

 • Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda Správce vaše osobní údaje zpracovává,

  a pokud ano, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat. Také

  máte právo získat kopii Vašich osobních údajů.

 • Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly

  nepřesné či neúplné.

 • Právo na výmaz znamená, že na Vaši žádost musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (a) již nejsou potřebné pro účely,

  pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b)odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů

  a zároveň neexistují žádné další právní důvody pro jejich zpracování, © vznesete námitky proti zpracování

  a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (d) zpracování je protiprávní nebo (v) ukládá

  nám to zákonná povinnost.

 • Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních

  údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy.

 • Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme

  z důvodu oprávněného zájmu.

 • Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou

  zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném

  a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci;

Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte nás prosím pomocí e-mailové adresy uorla@uorla.eu. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme nejpozději do 30 dnů.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a mohou být dle potřeby aktualizovány. Poslední aktualizace proběhla k 1. 6. 2019.